Skip to content
Veilige webshop trustpilot rating Bekijk onze reviews op trustpilot ratingHulp nodig? Mail naar info@preptic.com FAQ

Algemene voorwaarden

1. Scope

1.1 Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de website http://www.preptic.com (“Site”) en de hierop aangeboden diensten en/of producten. Door tijdens het bestelproces of het invullen van de PMO vragenlijst een checkbox aan te vinken bevestigt u (1) dat u ten minste 18 jaar oud bent en (2) dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en dat u daarmee instemt. Deze gebruiksvoorwaarden vervangen uitdrukkelijk eerdere overeenkomsten of regelingen met u met betrekking tot het onderwerp van deze eerdere overeenkomsten of regelingen.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 28 juni 2023. PREPTIC behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Site en de hierop aangeboden diensten en/of producten afhankelijk kan zijn van aanvaarding van een herziene versie van deze Algemene Voorwaarden.

 1.3 Aanvullende voorwaarden. Op bepaalde diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, zoals beleid voor een bepaald evenement, programma, activiteit of promotie, en dergelijke aanvullende voorwaarden zullen afzonderlijk aan u worden bekendgemaakt. Aanvullende voorwaarden zijn een aanvulling op en worden geacht deel uit te maken van deze Algemene Voorwaarden voor de toepassing van de toepasselijke Dienst(en). Aanvullende voorwaarden hebben voorrang op deze voorwaarden in geval van tegenstrijdigheid met betrekking tot de toepasselijke Diensten.

 2. Pakketten en bijbehorende diensten 

2.1 Via onze Site kunt u verschillende diensten aankopen (de “Diensten”). Deze Diensten verschillen van inhoud en bestaan uit het volgende: 

 • Gezondheidsonderzoeken
  • Energy & Stress;
  • Vitamins & Minerals;
  • Vital Organs;
  • Total Health;
  • PMO
 • Coaching
  • Psychologische coaching
  • Voeding coaching
  • Beweging & bewegingsapparaat coaching

Op onze Site kunt u het verschil lezen per aangeboden dienst en wat de kosten zijn per dienst.

3. Aankoop en annulering

3.1 Op het moment dat u de Diensten aankoopt via onze Site (de “Aankoop”) worden deze na uw betaling aan u beschikbaar gesteld voor de duur van 12 maanden (de “Termijn”). Indien u geen gebruik maakt van de Diensten binnen de Termijn, dan verlopen deze van rechtswege. Indien u vanwege overmacht de Termijn wenst te verlengen, dient u dit zo spoedig mogelijk, nadat u bekend bent geworden met de overmachtsituatie, aan ons kenbaar te maken.

3.2 De Aankoop komt tot stand door een bestelling te plaatsen op de Site en de daaropvolgende afspraak bevestiging voor het ondergaan van een onderzoek en/of coachingstraject door of via PREPTIC. Tijdens het aankoopproces wordt u geïnformeerd over en stemt u ermee in dat er geen 14-dagen bedenktermijn geldt waarbinnen de overeenkomst geannuleerd kan worden.

3.3 De Aankoop wordt gevormd door de schriftelijke afspraken tussen u en PREPTIC, waaronder begrepen het ingevulde leefstijlonderzoek, en deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk onderdeel van uit maken en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie en afspraken, in welke vorm dan ook.

3.4 Mondelinge en/of schriftelijke toezeggingen of afspraken door of met medewerkers van PREPTIC binden PREPTIC alleen indien en zodra deze schriftelijk worden bevestigd door een daartoe bevoegde persoon of een door de bevoegde persoon daartoe aangewezen medewerker.

3.5 Je hebt het recht om binnen 14 dagen na aankoop, de levering van de diensten te annuleren. Hiervoor hoef je geen reden op te geven. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info@preptic.com. De geleverde diensten tot het moment van herroeping zullen naar evenredigheid in rekening worden gebracht en verrekend bij het terugstorten van het reeds betaalde bedrag. Indien de dienst volledig is geleverd binnen deze termijn, heb je geen recht tot herroeping. Binnen uiterlijk 14 dagen ontvang je het betaalde bedrag, eventueel verminderd met het te verrekenen bedrag, via dezelfde betaalmethode die door jou is gebruikt terug.

Mocht je hierover vragen hebben kan je contact opnemen met onze klantenservice via 020 247 5 247 of info@preptic.com

3.6 Geplande afspraken voor een onderzoek en/of coachingstraject kunnen kosteloos worden gewijzigd of worden geannuleerd tot 72 uur voor het afgesproken tijdstip.

3.7 Bij wijziging of annulering tussen 72 en 24 uur voor het afgesproken tijdstip bent u 50 % van het overeengekomen bedrag verschuldigd aan PREPTIC. Indien de afspraak binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt gewijzigd of geannuleerd, dan wordt het volledig overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

3.8 Van het bepaalde in artikel 3.6 kan worden afgeweken indien de wijziging of annulering het gevolg is van een aantoonbare overmachtssituatie.

3.9 Wijziging of annulering van een afspraak dient per e-mail te geschieden. Telefonische wijzigingen of annuleringen dienen altijd onverwijld te worden opgevolgd door een schriftelijke bevestiging door u per e-mail.

3.10 Indien u niet verschijnt op een geplande afspraak zonder tijdige wijziging of annulering, zoals beschreven is in dit artikel, wordt het volledig overeengekomen bedrag in te rekening gebracht. Er vindt in dergelijke gevallen geen restitutie plaats.

4. Recht tot opschorting Diensten

4.1 PREPTIC kan de Diensten onmiddellijk beëindigen als u uw verplichtingen niet (meer) nakomt (bijvoorbeeld als u deze Algemene Voorwaarden niet naleeft), meerdere keren achter elkaar. In de periode dat de Diensten tijdens de Termijn door PREPTIC zijn stopgezet, bent u verplicht om uw vergoeding te betalen, evenals alle andere kosten die voortvloeien uit uw overtreding.

4.2 Opschorting wegens verboden handelingen. We kunnen uw Aankoop en daarmee de toegang tot enige of alle Diensten opschorten zonder kennisgeving voor gebruik van de Diensten op een manier die in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving of de Algemene Voorwaarden.

4.3 Opschorting wegens niet-betaling. We zullen u op de hoogte stellen van niet-betaling van een verschuldigd bedrag. Tenzij het volledige bedrag is betaald, kunnen we uw toegang tot een of alle Diensten opschorten als het uitstaande bedrag niet binnen zeven (7) dagen na een dergelijke kennisgeving is betaald. We zullen de Diensten niet opschorten terwijl u de toepasselijke kosten redelijk en te goeder trouw betwist en ijverig samenwerkt om het geschil op te lossen.

5. Betaling

5.1 Wanneer u via onze Site of per telefoon overgaat tot aankoop van de Diensten, machtigt u PREPTIC om een automatische incasso (in termijnen) uit te voeren en/of uw creditcard of bankrekening in rekening te brengen of voldoet u direct via iDeal alle verschuldigde vergoedingen tijdens de Termijn, afhankelijk van de door u gekozen betalingsoptie. Verder machtigt u ons om een derde partij te gebruiken om betalingen te verwerken, en stemt u in met de openbaarmaking van uw betalingsinformatie aan die derde partij. Bekijk hier de gebruiksvoorwaarden van de betalingsprovider: www.mollie.nl. In het geval van het aanschaffen van een coachingstraject of een zakelijke dienst (PMO) zal PREPTIC een factuur sturen.

5.2 U mag de machtiging gedurende de looptijd van de Termijn niet intrekken zonder schriftelijke toestemming van PREPTIC. Als u de automatische incasso en/of creditcard autorisatie intrekt of als het verschuldigde bedrag niet kan worden geïnd (bijvoorbeeld omdat uw banksaldo onvoldoende is), kan Preptic u administratiekosten in rekening brengen.

5.3 PREPTIC kan de Aankoop per direct beëindigen als u om schuldbeheersing of surséance van betaling heeft verzocht of deze is verleend, of als u faillissement aanvraagt of als u failliet bent verklaard of als u uw verplichting of verplichtingen niet nakomt uit deze overeenkomst.

5.4 Alle bedragen en vergoedingen zijn betaalbaar in euro, inclusief belasting over de toegevoegde waarde, en zijn niet opzegbaar en niet restitueerbaar.

6. Over de Site en Diensten

6.1 Op onze Site kunt u een uiteenzetting lezen van de aangeboden pakketten en Diensten. Onze diensten bestaan onder andere, maar niet gelimiteerd tot, uit:

 • Onderzoek naar afdoende vitamines en mineralen in bloed;
 • Onderzoek van uw waarden gerelateerd aan vermoeidheid en stress;
 • Onderzoek in de waarden die samenhangen met de werking van o.a. uw hart, schildklier en lever;
 • Onderzoek naar de gezondheid van uw medewerkers
 • Coaching op het gebied van voeding, beweging en mind.

6.2 De Site en Diensten zijn ontworpen en bedoeld voor gebruik door ingezetenen in Nederland die tenminste 18 jaar oud zijn. De Site is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en privégebruik.

6.3 De Diensten kunnen worden geleverd door externe leveranciers in overeenstemming met PREPTIC of bepaalde aan PREPTIC gelieerde ondernemingen (elk van hen een “Externe Provider”). U erkent dat de Diensten beschikbaar kunnen worden gesteld onder dergelijke externe leveranciers, waaronder: (i) door PREPTIC ingeschakelde derde partijen; of (ii) onafhankelijke externe leveranciers, waaronder professionele zorgverleners.

6.4 De site en alle informatie die op de site wordt opgeslagen, gegeven door of ontvangen via de site zijn niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, beoordeling, diagnose of behandeling. Raadpleeg uw huisarts, gezondheidsspecialist, arts of andere gekwalificeerde professionele gezondheidszorg als u vragen heeft over uw gezondheid of behandeling. Negeer nooit professioneel medisch advies of vertraag het zoeken daarvan.

6.5 Wij proberen zo goed mogelijk voor jou te zorgen. Toch kan het gebeuren dat je hierover niet tevreden bent. Je kunt ons dit laten weten. PREPTIC is aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg die voorziet in een klachten- en geschillenregeling, in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De klachten- en geschillenregeling die op onze Diensten van toepassing zijn, kunt u nalezen via de volgende link.

Je kunt jouw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert jouw klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

“Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling zijn genomen dan staat het je vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”

7. Privacybeleid

7.1 Het privacybeleid van PREPTIC wordt getoond wanneer u een bestelling via onze Site plaatst en is tevens te allen tijde beschikbaar op onze Site in de footer (onderaan de Site) via de link “Privacyverklaring”. Deze privacyverklaring is opgenomen in en is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

7.2 PREPTIC hecht hoge waarde aan het beschermen van uw privacy. PREPTIC is ontworpen om volledig te voldoen aan de privacy en gegevensbeveiliging door ontwerpconcepten (“privacy by design”). Persoonsgegevens die via de Site of Diensten worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze Privacyverklaring. PREPTIC zal bij het verlenen van de Diensten te allen tijde volledig voldoen aan haar Privacyverklaring met betrekking tot de privacy en veiligheid van de beschikbare klantgegevens.

7.3 U stemt ermee in dat PREPTIC technische gegevens en gerelateerde informatie mag verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem, applicatiesoftware en randapparatuur, die periodiek wordt verzameld om de levering van software-updates, ondersteuning en andere diensten te vergemakkelijken aan u (indien van toepassing) met betrekking tot de Diensten en/of Site. PREPTIC kan deze informatie gebruiken, zolang deze in een vorm is die u niet persoonlijk identificeert, om haar diensten te verbeteren of om u producten of technologieën te leveren.

7.4 PREPTIC heeft alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle klantgegevens die geen persoonsgegevens zijn, en is als enige verantwoordelijk voor de wettigheid, betrouwbaarheid, integriteit, nauwkeurigheid en kwaliteit van al deze klantgegevens.

7.5 PREPTIC volgt haar archiveringsprocedures voor klantgegevens zoals uiteengezet in haar Privacyverklaring die beschikbaar is op onze Site. PREPTIC kan een dergelijk document wijzigen naar eigen goeddunken van tijd tot tijd. Een laatste versie van onze Privacyverklaring treft u aan op onze Site.

7.6 PREPTIC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, vernietiging, wijziging of openbaarmaking van klantgegevens veroorzaakt door een derde partij, die niet door PREPTIC is ingeschakeld of onder haar (verwerkings)verantwoordelijkheid valt.

7.7 Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande, zal PREPTIC , met betrekking tot alle klantgegevens die worden verwerkt in verband met de uitvoering door PREPTIC van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden: (a) die klantgegevens alleen verwerken op basis van de uitvoering van de Diensten, tenzij PREPTIC wettelijk verplicht is om persoonsgegevens te verwerken. Waar PREPTIC vertrouwt op de toepasselijke wetgeving als basis voor het verwerken van klantgegevens, zal PREPTIC u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen alvorens de vereiste verwerking uit te voeren, tenzij die toepasselijke wetgeving PREPTIC verbiedt u hiervan op de hoogte te stellen; (b) geen persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij aan de volgende voorwaarden is voldaan: (i) PREPTIC  heeft passende waarborgen geboden met betrekking tot de doorgifte; (ii) u heeft afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen; (iii) PREPTIC voldoet aan haar verplichtingen onder de gegevensbeschermingswetgeving door een passend beschermingsniveau te bieden aan alle klantgegevens die worden overgedragen; en (iv) Preptic voldoet aan de redelijke instructies die eventueel door u is medegedeeld met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens; (c) reageren op elk verzoek van u en om te zorgen voor naleving van zijn verplichtingen onder de gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot beveiliging, meldingen van inbreuken, impactbeoordelingen en overleg met toezichthoudende autoriteiten of regelgevers (d) u zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen wanneer wij op de hoogte zijn van een inbreuk in verband met persoonsgegevens.

8. Links en diensten van derden

8.1 De Site kan links bevatten naar of functies bieden die communiceren met of communiceren met applicaties, websites of andere bronnen van derden, inclusief sociale netwerken van derden (“diensten van derden”). Diensten van derden vallen niet onder de controle van PREPTIC en PREPTIC is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud of prestaties van deze diensten van derden. 

8.2 PREPTIC controleert dergelijke websites niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, functionaliteit of praktijken van dergelijke derden. Als u deze websites van derden bezoekt (via de App of de Site), doet u dit op eigen risico. Wij raden u aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid op die websites van derden te lezen. U gaat ermee akkoord dat PREPTIC niet aansprakelijk is voor enige schade of verlies van welke aard dan ook die het gevolg is van uw gebruik van een website van een derde partij.

9. Beschikbaarheid van de Site, updates en wijzigingen

9.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat:

 • het is technisch onmogelijk om de Site vrij van standaardinstellingen aan te bieden;
 • standaardinstellingen kunnen leiden tot tijdelijke niet beschikbaarheid van de Site; en
 • de beschikbaarheid en werking van de Site is afhankelijk van voorwaarden en diensten waarover PREPTIC geen controle heeft, zoals bijvoorbeeld telefoon- en internetverbindingen.

9.2 PREPTIC kan van tijd tot tijd naar eigen goeddunken Diensten- of Site-updates ontwikkelen en leveren, waaronder mogelijk upgrades, bugfixes, patches en andere foutcorrecties en / of nieuwe functies (gezamenlijk, inclusief gerelateerde documentatie, “Updates “). Updates kunnen ook bepaalde functies en functionaliteit in hun geheel wijzigen of verwijderen.

10. Eigendom

10.1 De Site en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, zoals auteursrechten, auteursrechten, patenten, handelsmerken, sui generis rechten met betrekking tot databases, ontwerpen, logo’s, knowhow en alle andere intellectuele eigendomsrechten (al dan niet geregistreerd) in deze Site worden beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom. U erkent en gaat ermee akkoord dat PREPTIC en/of haar licentiegevers alle intellectuele eigendomsrechten op de Diensten bezitten. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, verleent deze overeenkomst u geen rechten op, onder of in, patenten, auteursrechten, databaserechten, handelsgeheimen, handelsnamen, handelsmerken (al dan niet geregistreerd), of andere rechten of licenties met betrekking tot van de Diensten.

10.2 Wij verlenen u hierbij een persoonlijke, beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en kosteloze licentie voor het downloaden, openen en gebruiken van de Site in overeenstemming met de voorwaarden en binnen de limieten beschreven in de Algemene Voorwaarden (“Licentie”). De licentie wordt verleend voor het gebruik van de Site op compatibele (mobiele) apparaten die u bezit of beheert.

10.3 Afgezien van de aan u verleende licentie, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan de Site en de daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten niet worden gereproduceerd, gebruikt of overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PREPTIC , of, indien de rechten op de genoemde elementen zijn in handen van derden, de toestemming van hun respectievelijke eigenaren.

10.4 De Site bevat materiaal dat wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht. PREPTIC is eigenaar van of is een gelicentieerde gebruiker van de auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en handelsrechten op alle materialen en inhoud die op en van de Site worden weergegeven. U mag geen enkel element of onderdeel van de Site kopiëren, reproduceren, wijzigen, vertalen, aanpassen, opnieuw publiceren, uploaden, vervormen, wijzigen, wijzigen, verzenden of verspreiden op welke manier dan ook, op welk medium dan ook, gedeeltelijk of in geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PREPTIC , of, indien de rechten op de genoemde elementen in handen zijn van derden, de toestemming van hun respectievelijke eigenaren, en onder voorbehoud van naleving van intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten die genoemd worden. U mag de Site niet decompileren, reverse-engineeren, demonteren of een functie uitschakelen die het gebruik van de Site zou kunnen beperken. U mag de Site en enig intellectueel eigendom in de Site niet verhuren of in sublicentie geven, leasen, uitlenen, verkopen of distribueren, of afgeleide werken van de Site of een deel daarvan maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PREPTIC . U mag kennisgevingen over intellectueel eigendom (inclusief kennisgevingen over copyright) op een geautoriseerde kopie van de Site niet verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken.

11. Beperkingen van aansprakelijkheid

11.1 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal PREPTIC of aan haar gelieerde ondernemingen, of een van haar of hun respectieve licentiegevers of dienstverleners, in geen geval aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van of onmogelijkheid voor:

 1. persoonlijk letsel, schade aan eigendommen, winstderving, gegevensverlies, verlies van goodwill, bedrijfsonderbreking, storing of storing van de computer of enige andere gevolg-, incidentele, indirecte, bijzondere, bijzondere of punitieve schade;
 2. directe schade in bedragen die in het aggregaat het bedrag overschrijden dat u werkelijk hebt betaald voor de diensten in de afgelopen twaalf (12) maanden.

de bovenstaande beperkingen zijn van toepassing op dergelijke schade dat voortvloeit uit overtreding van een contract, onrechtmiddelen (inclusief nalatigheid) of anderszins en ongeacht of dergelijke schade te voorzien was of dat PREPTIC op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

sommige rechtsgebieden staan bepaalde aansprakelijkheidsbeperkingen niet toe, dus sommige of alle bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

11.2 Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen om besmetting van de Site door met name een of meer “virussen”, “Trojaanse paarden” of andere “parasieten” te voorkomen.

11.3 PREPTIC treedt met betrekking tot de levering van de Diensten op als zorgaanbieder jegens u en voert, al dan niet door middel van aan haar gelieerde ondernemingen en/of individuele zelfstandig artsen/verpleegkundigen, de geneeskundige behandelingsovereenkomst uit. PREPTIC is in die hoedanigheid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst conform het bepaalde in de wet (WGBO). Aansprakelijkstelling van PREPTIC dient schriftelijk plaats te vinden nadat de tekortkoming aan de zijde van PREPTIC is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, onder gedetailleerde omschrijving van de gronden die tot de aansprakelijkstelling hebben geleid. PREPTIC beoordeelt, tezamen met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, de aansprakelijkstelling. Aansprakelijkstelling van PREPTIC leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichting.

12. Contact formulieren

Bij het indienen van dit formulier zullen uw persoonsgegevens als hierboven ingevoerd, verwerkt worden door Preptic B.V. (PREPTIC) en eventueel door haar ingeschakelde dienstverleners ten behoeve van de afhandeling van uw vraag/verzoek. Dit formulier is niet bedoeld om eventuele informatie betreffende persoonlijke gezondheid (medische gegevens) te delen en ook niet om eventueel ingevulde vragenlijsten aan ons te overleggen. Mocht u er echter voor kiezen om gezondheidsgegevens met ons te delen, dan verleent u ons toestemming om deze informatie te verwerken voor het doel waarvoor u deze aan ons verstrekt. Voor aanvullende informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u dit lezen in onze privacyverklaring.

13. Algemene informatie

13.1 Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, en u gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Amsterdam.

13.2 Elke verklaring van afstand van deze Algemene Voorwaarden is alleen van kracht als deze op schrift is gesteld en door u en PREPTIC is ondertekend. Indien enige bepaling (en) van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zullen dergelijke bepaling(en) zo goed mogelijk worden geïnterpreteerd om de bedoelingen van de partijen weer te geven (zoals weergegeven in de bepaling(en) en alle andere bepalingen blijven volledig van kracht.

Als u vragen, klachten of claims heeft met betrekking tot de Site of Diensten, kunt u deze richten aan info@preptic.com.