Skip to content
Veilige webshop trustpilot rating Bekijk onze reviews op trustpilot ratingHulp nodig? Mail naar [email protected] FAQ

Privacyverklaring

1 Inleiding

1.1 Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren welke persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verwerkt worden, hoe deze gegevens worden verzameld, wat de wettelijke basis voor verwerking is, aan wie deze gegevens zijn of kunnen worden bekendgemaakt. U kunt ook informatie terugvinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen en wat u kunt doen als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens.

1.2 PREPTIC BV is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving.

1.3 Wij gebruiken de volgende definities in deze privacyverklaring: “PREPTIC”, “wij” of “ons” betekent ‘PREPTIC BV’.

1.4 Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen wij alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals nader gedefinieerd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

1.5 Met ‘verwerkingsverantwoordelijke’ bedoelen wij de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, het agentschap of een ander orgaan dat, alleen of tezamen met anderen, de doelstellingen en middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt, zoals nader gedefinieerd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door voordat u uw persoonsgegevens met ons deelt.

2 Over de verwerking van persoonsgegevens

2.1 Om gebruik te maken van onze Diensten, zijn wij genoodzaakt om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij verstrekken in deze privacyverklaring per situatie informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. In het onderstaande overzicht kunt u de voor u relevante onderwerpen doornemen.

2.2 Bezoek website. Onze Site maakt gebruik van ‘cookies’ en soortgelijke technologieën. Sommige cookies zijn nodig om de Site goed te laten functioneren en andere stellen ons in staat om het gebruik en de gebruikers van de Site te analyseren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u te voorzien van specifieke informatie of content die beter aansluit bij uw interesses. Een aantal van deze cookies behoeft wellicht uw voorafgaande toestemming. Voor aanvullende informatie en om te zien welke cookies wij gebruiken, verwijzen wij naar de cookieverklaring.

Strikt noodzakelijke cookies zullen steeds geplaatst worden. Voor het plaatsen van andere cookies, zal PREPTIC uw toestemming vragen.

Deze Site verwerkt ook persoonsgegevens die door uw eigen browser worden verstuurd, zoals uw IP-adres en de specificaties van de browser. Deze verwerking is nodig voor de goede werking van de site. De grondslag voor de verwerking is ons ‘gerechtvaardigd belang’.

2.3 Aankopen diensten. Wanneer u via onze Site overgaat tot het aankopen van onze Diensten, dan zijn wij persoonsgegevens van u nodig om uw bestelling uit te kunnen voeren en om de Diensten in te plannen (zie verder uitvoeren diensten). Voor het aankoopproces verwerken wij naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van een (koop)overeenkomst met u.

2.4 Uitvoeren diensten. Wanneer u via onze Site onze Diensten heeft aangekocht, dan zijn wij uw persoonsgegevens nodig om afspraken met u in te plannen en om onze diensten uit te voeren, zoals laboratoriumonderzoek. Voor elke aankoop wordt een nieuw (uniek) klantnummer aangemaakt. Voor het inplannen van afspraken voor bloedafname verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Daarnaast verwerken wij uw klantnummer voor vragenlijsten. Deze vragenlijsten kunnen uw gezondheidsgegevens bevatten, maar zijn niet direct herleidbaar naar u (zonder koppeling te maken tussen uw klantnummer en uw persoonsgegevens).

Tijdens het laboratoriumonderzoek wordt uw bloed geanalyseerd door een door ons ingeschakeld laboratorium. Het laboratorium ontvangt geen directe persoonsgegevens van u en het is niet toegestaan dat zij onderzoek uitvoeren naar het DNA in uw bloed. De laboratoriumuitslagen worden door ons verstuurd via encrypted e-mail en zijn alleen voor u toegankelijk en eventueel, indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven tijdens het aankoopproces, ook voor uw huisarts.

Bij aankoop van een coaching traject worden uw persoonsgegevens gedeeld met de door u geselecteerde coach. Dit kan een externe partij zijn. Uw medische gegevens zijn alleen toegankelijk voor de coach indien u ingestemd heeft met de start van een coachingstraject.

De grondslagen voor bovengenoemde verwerkingen zijn ons ‘gerechtvaardigd belang’, de uitvoering van een overeenkomst met u en/of uw uitdrukkelijke toestemming.

2.5 Opnemen contact. U kunt contact opnemen met ons door te klikken op de link ‘Contact’ op de site. Er verschijnt dan een contactformulier dat u dient in te vullen en ons toe te sturen. U kunt ook uw contactgegevens aan ons opgeven als u zich inschrijft om één van onze nieuwsbrieven te ontvangen.

PREPTIC zal de persoonsgegevens die u hebt verstrekt (uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en de inhoud van uw bericht) uitsluitend gebruiken om contact met u op te nemen en om u van de door u verzochte informatie te voorzien. De grondslag voor deze verwerking is ons ‘gerechtvaardigd belang’ voor een gedegen communicatie met u.

3 Gebruik en delen van persoonsgegevens

3.1 PREPTIC doet een beroep op de diensten van externe dienstverleners zoals verpleegkundigen, artsen, coaches en IT providers. Voor de hosting van deze Site maken wij gebruik van Boyz in the Cloud. Daarnaast hebben wij IM Lounge als marketing partij ingeschakeld die toegang heeft tot statistische gegevens over bezoekers van onze Site. Active Collective is degene die onderhoud aan de site pleegt. Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten kunnen ook andere externe leveranciers toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden die zij voor ons uitvoeren. Zo heeft het laboratorium Stein Lab toegang tot uw bloedafname en klantnummer.

3.2 De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen:

  • kunnen worden opgeslagen op een bestemming buiten de EER en/of
  • kunnen worden gedeeld met en / of verwerkt door personen die werken voor onze gelieerde bedrijven of dienstverleners die buiten de EER zijn gevestigd.

3.3 Wanneer uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen we ervoor zorgen dat deze worden beschermd op een manier die consistent is met hoe persoonlijke gegevens in de EER worden beschermd. Dit gebeurt op een van de volgende manieren:

  • het land waarnaar we de Persoonsgegevens sturen, door de Europese Commissie is goedgekeurd als een voldoende beschermingsniveau;
  • de ontvanger heeft een contract ondertekend op basis van “modelcontractbepalingen” die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

3.4 Daarnaast kunnen wij aanvullende voorzorgsmaatregelen nemen voordat we uw persoonlijke gegevens delen, zoals passende technische en organisatorische maatregelen, om uw vertrouwelijkheid en integriteit te beschermen, op basis van branchevereisten en analyse per geval. Daarnaast kunt u een kopie vragen van die modelcontractbepalingen die zijn ingevoerd tussen PREPTIC en de ontvangers van uw persoonlijke gegevens.

3.5 Uw gegevens worden verder niet met andere partijen gedeeld, tenzij we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, te reageren op een verzoek van de overheid of anderszins onze wettelijke rechten of verdedigen tegen juridische claims.

4 Bewaring van persoonsgegevens

4.1 Wij streven ernaar persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren.

4.2 We bepalen de bewaartermijn van uw persoonsgegevens op basis van de volgende criteria:

  1. het doel waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken: we bewaren de gegevens zo lang als nodig voor dat doel; en
  2. wettelijke verplichtingen: verschillende wet- en regelgeving legt minimale bewaartermijnen op waaraan we verplicht zijn te voldoen.

4.3 Voor de bewaring van de persoonsgegevens die gelinkt zijn aan het plaatsen van cookies, verwijzen wij u graag naar de cookieverklaring waarbij u gedetailleerd informatie kan terugvinden per cookie.

5 Beveiliging

5.1 Wij hebben passende administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en verlies. Zo hebben wij al onze IT devices (zoals laptops en tablets) voorzien van hoogwaardige SOPHOS beveiliging en maken wij gebruik van encryptie software SIILO en ZIVVER voor het veilig uitwisselen van data tussen ons bedrijf intern en externe dienstverleners.

6 Uw rechten

6.1 Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u het:

6.2 Recht van inzage. U kunt met ons contact opnemen voor het verkrijgen van informatie of wij al dan niet persoonsgegevens die op u betrekking hebben verwerken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen wij u informeren betreffende de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken, de doelstellingen van de verwerking, de categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens bekendgemaakt zijn of zullen worden en de beoogde opslagperiode of criteria ter bepaling van die periode.

6.3 Recht op rectificatie. U hebt het recht op rectificatie of completering van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens die wij over u opslaan.

6.4 Recht van bezwaar. Indien onze verwerking is gebaseerd op een legitiem belang van PREPTIC, hebt u te allen tijde het recht van bezwaar tegen deze verwerking. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet meer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

6.5 Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in specifieke situaties als vastgelegd in de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming (bijv. als de juistheid van uw persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in de gelegenheid stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren). Beperking van onze verwerkingsprocessen kan van invloed zijn op de functionaliteit van de site.

6.6 Recht op gegevenswissing. U hebt het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens op systemen te wissen als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor deze werden verzameld en anderszins werden verwerkt. U hebt ook het recht op gegevenswissing als u uw recht van bezwaar uitoefent zoals hierboven bedoeld, tenzij wij een hogere legitieme grond hebben om de desbetreffende gegevens niet te wissen. Mogelijk zijn wij niet onmiddellijk in staat om alle resterende kopieën van onze servers en back-upsystemen te verwijderen nadat de actieve gegevens gewist werden. Dergelijke kopieën zullen zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is gewist worden.

6.7 Recht om uw toestemming in te trekken. U heeft het recht om uw toestemming voor het verwerken van de gegevens die u aan PREPTIC hebt bezorgd, op elk moment in te trekken. Houd er rekening mee dat een intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

6.8 Teneinde de bovengenoemde rechten uit te oefenen, of als u vragen mocht hebben, dan raden wij u aan om contact met ons op te nemen via [email protected].

6.9 U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming mocht u van mening zijn dat PREPTIC uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, voor meer informatie zie ook www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

7. Beoordelingen

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

8 Update van de privacyverklaring

8.1 PREPTIC kan deze privacyverklaring te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen of bijwerken. Wij raden u daarom aan het privacyverklaring regelmatig op actualisatie te raadplegen. De datum waarop de laatste actualisatie heeft plaatsgevonden is hierboven aangegeven.